సత్యమేవ జయతే - Satyameva Jayate Short Film

ఎవరో మారాలీ..ఏదో చేయాలని నినదించేకన్నా ఆ మార్పేదో మననుంచే  మొదలైతే.....సమాజమంతా మనతోడై నిలవదా..మన వెనకే నడవదా......అని నడుం కట్టి స్పూర్తినిస్తున్న లఘు చిత్రం....సత్యమేవ జయతే....


Satyameva Jayate Short Film,Telugu Short Films, Short Films, Gotelugu Short Films

More Videos


పాస్ వర్డ్ - Password Short Film

పగ - Revenge Short Film

నోబడీ - Nobody Short Film

ఐ మిస్ యు - I Miss You Short Film

ఇట్స్ మై స్టొరీ - Its My Story Short Film

ఆపర్చునిటీ - Opportunity Short Film

డెస్టినీ - Destiny Short Film

గ్రీష్మం - Greeshmam Short Film

Serendipity Short Film