ఐ మిస్ యు - I Miss You Short Film

అతడి అంతరంగంలో దాగున్నదేమిటి..? అతడు వ్యక్తం చేస్తున్న అనుభూతులు తెలిసింతర్వాత మనలో కలిగే ఆసక్తికరమైన అలజడి ఎలాంటిది..?? ఇంట్రెస్టింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్.......ఐ మిస్ యు......


I Miss You Short Film, Telugu Short Films, Short Films, Gotelugu Short Films

More Videos


పాస్ వర్డ్ - Password Short Film

పగ - Revenge Short Film

నోబడీ - Nobody Short Film

సత్యమేవ జయతే - Satyameva Jayate Short Film

ఇట్స్ మై స్టొరీ - Its My Story Short Film

ఆపర్చునిటీ - Opportunity Short Film

డెస్టినీ - Destiny Short Film

గ్రీష్మం - Greeshmam Short Film

Serendipity Short Film